Trondheim Tangoklubb

paint the music with your feet

Referat fra årsmøte 2022

Posted 27.05.2022 by in Møte | Nyheter

Referat fra årsmøte i Trondheim tangoklubb 2022

Til stede: Aage Hagerup, Bjørg Karin Eggen, Claes Holm, Geir Ellingsen, Hjard Jensen, Hjørdis Helsø, Jan Viggo Iversen, Javier Celaya Romeo, Lena Glasø, Lyder Knudsen, Marianne Johnsen, Norun M. Åsmul, Solfrid Helsø, Sigrid S. Berge, Terje Lundemo Tangen, Tove Kristin Steen, Torill Ellingsen, Tove Greaker.

 1. Møteinnkalling og dagsorden
  1. Fra vedtektene: Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes hvert år innen 31. mars og årsmøteinnkalling skal være medlemmene i hende senest 14 dager før årsmøtet. Innkalling sendes pr. e-post. Forslag som ønskes satt opp på sakslista og behandlet på foreningens årsmøte, må være styret i hende innen 1 måned før årsmøte avholdes. Stemmerett har alle frammøtte medlemmer som har betalt medlemskap inneværende år eller året før eller er fritatt for å betale medlemskontingent. Alle vedtak utenom vedtektsendringer fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder sittende styreleders dobbeltstemme.
  2. Innkalling sendt ut på mail og postet på Facebook 10. mars 2022. Årsmøtedokumentene ble sendt ut 25.04.2022.
  3. Innkalling og dagsorden ble godkjent av årsmøtet.
 2. Valg av møteleder, referent og medlemmer til å signere protokollen
  1. Møteleder: Hjard Jensen
  2. Referent: Bjørg Karin Eggen
  3. Medlemmer til å signere protokollen: Lena Glasø og Torill Ellingsen
 3. Gjennomgang av årsmelding
  1. Terje L. Tangen leste opp årsmeldingen for perioden. Mindre justeringer ble foretatt.
  2. Kommentar: Detaljert og informativ årsmelding, applaudert av medlemmene og skryt til styret.
  3. Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet.
 4. Godkjenning av resultatregnskap og balanse.
  1. Bjørg Karin Eggen gikk gjennom resultatregnskap og balanse for 2021.
  2. Revisor anbefalte godkjenning av resultatregnskap og balanse.
  3. Resultatregnskap og balanse ble godkjent av årsmøtet.
 5. Styrets forslag til budsjett for 2022
  1. Siden 2021 var et spesielt år og 2022 også ser ut til å bli det, er budsjettet satt opp på bakgrunn av en blanding av erfaringstall fra de siste 3 årene og forventet lav aktivitet i starten av 2022. Hvordan aktiviteten blir videre er litt vanskelig å si, men vi legger opp til et visst aktivitetsnivå fra sent på vårparten.
   1. Medlemsforslag: Øke betalingen til Vittoria og Edwin, støtte de profesjonelle.
   2. Medlemsforslag: Legge inn budsjett for levende musikk ila året.
   3. Kommentar: Foreslår at TIH følges med på og avsluttes om det går i minus, noe styret alltid følger med på.
   4. Kommentar: Mange medlemmer mente at styret fortjener styrehonorar eller f.eks. gratis adgang til kurs for den innsatsen som legges ned. Det sittende styret mener at styrearbeidet fortsatt bør være frivillig og ønsker ikke at det skal innføres styrehonorar eller godtgjørelse til styret.
  2. Budsjettet for 2022 ble godkjent.
 6. Innmeldte saker
  1. Årsmøtet 2017 ga følgende fullmakt til styret:
   «Vedtak: Det har vært negativ vekst i innskuddsrentemarkedet de siste årene. Årsmøtet anser det som dårlig forvaltning å la kapitalen forrente seg på bankkonto med 0.1% rente. Det nye styret gis fullmakt til å investere inntil 50% av innestående kapital på høyrentekonto, i fond. Risiko fordeles på flere fond i flere sektorer».

   Styret ønsker en presisering av fullmakten da den er vanskelig å tolke: 50% av innestående kapital på hvilket tidspunkt?

   Forslag: Klubben skal ha en arbeidskapital på 100.000-150.000 på bankkonto. Styret gis fullmakt til å foreta plasseringer av overskytende beløp i verdipapirer om dette er hensiktsmessig. Risiko vurderes og fordeles på flere verdipapirer.

  2. Motforslag: Det er et ønske om å ha arbeidskapital på 250 000, lik et års husleie på konto.
  3. Det ble stemt over begge forslagene, med flertall for styrets forslag
  4. Vedtak: Klubben skal ha en arbeidskapital på 100.000-150.000 på bankkonto. Styret gis fullmakt til å foreta plasseringer av overskytende beløp i verdipapirer om dette er hensiktsmessig. Risiko vurderes og fordeles på flere verdipapirer.
 7.  Valg
  1. Følgende ble valgt av årsmøtet
   1. Nytt styre
    1. Leder: Hjard Jensen – gjenvalgt, 1 år
    2. Styremedlem: Terje Tangen – gjenvalgt, 1 år
    3. Styremedlem: Bjørg Karin Eggen – gjenvalgt, 1 år
    4. Styremedlem: Claes Holm – gjenvalgt, 2 år
    5. Varamedlem: Hanne Haslene-Hox – gjenvalg, 2 år
    6. Nytt styre ble valgt ved akklamasjon. Styret konstituerer seg selv
   2. Valgkomite
    1. Sigrid S. Berge
    2. Laila Aksetøy
    3. Sigrid S. Berge ble valgt med 8 mot 3 stemmer, 6 avsto fra å stemme. Valgkomite ble valgt ved akklamasjon.
   3. Revisor
    1. Bjørn Christian Enger
    2. Bjørn Christian Enger ble valgt ved akklamasjon.
  2. Sittende styre (ikke på valg):
   1. Lyder Knudsen – styremedlem, 1 år til.
   2. Tove Kristin Steen – varamedlem, 1 år til.

Trondheim, 29.04.2022

Bjørg Karin Eggen
Referent

Lena Glasø Torill Ellingsen

 

Nye lokaler for Trondheim tangoklubb

Posted 10.12.2021 by in Uncategorized

Styret i Trondheim tangoklubb har inngått avtale om å leie lokaler i Haakon VIIs gt 23c på Lade fra 1/1-2022.

Lokalene er totalt på ca 160 m2 og ligger i 2. etg til Bilia Outlet. Foreløpig er det inngang på venstresiden/østsiden av bygget, men dette vil bli endret i løpet av kort tid slik at det blir inngang på forsiden. Det er gratis parkering i området og gode kollektivforbindelser, både fra Haakon VIIs gate Sirkus Shopping og Leangen stasjon.

Selve lokalene består av en stor sal med et danseområde på rundt 100 m2. Her vil vi anskaffe passende møblement og sette opp en speilvegg. I tillegg er det 1 rom som vil bli benyttet som møterom/kontor/lager og 1 rom for garderobe. Det er også 2 toaletter og en liten kjøkkenkrok.

Lokalene har et godt parkettgulv og er lyse og fine med mange vinduer. Det er radiatorer for jevn varme og ventilasjonsanlegg i tillegg.

Vi har allerede mange interesserte leietakere slik at vi kan få redusert vår andel av husleia. Denne er ellers litt høyere enn i Båtsmannsgata 4, men godt innenfor det styret mener vi kan betjene – om så alene. Men ikke minst – vi har full råderett over lokalene og kan gjøre omtrent det vi ønsker her.

Dansegulvet sett fra inngangen. Innerst til høyre ligger kontoret og rett utenfor er det en nødutgang som vi må benytte som inngang inntil vi har fått etablert ny hovedinngang. Det grå skapet skal fjernes og vi vil etablere en speilvegg på ca 10 meter på veggen til høyre.

Dansegulvet, bilde tatt mot inngangspartiet. Merk at vi vil rense parkettgulvet slik at det sannsynligvis vil se litt penere ut når vi flytter inn.

Vi vil sette inn kjøleskap og sannsynligvis en bardisk mellom dansegulvet og kjøkkenkroken, i tillegg til overskap. Inngang til toalett til høyre.

Lokalene sett fra inngangsdøren. Garderoben til venstre.

Rommet ved inngangen vil bli brukt som garderobe/lager.

Kontor med nødutgangen/foreløpig inngang rett utenfor til høyre. Det grå skapet til høyre og personen til venstre vil bli fjernet før åpningen.

Det er 2 små toaletter ved inngangen.

Årsmøte 2021

Posted 15.02.2021 by in Nyheter

23. mars 2021 kl 18-20 i Monsensalen, Kongens gate 19.

Gitt at Covid-situasjonen kan sette begrensninger for fysiske møter, velger styret å kalle inn til både fysisk møte og møte via Teams. Vi har også valgt å legge årsmøtet så langt ut i tid som mulig for å øke sannsynligheten for at vi skal klare å arrangere et fysisk møte. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når datoen nærmer seg.

Fra vedtektene:

«Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes hvert år innen 31. mars og årsmøteinnkalling skal være medlemmene i hende senest 14 dager før årsmøtet. Innkalling sendes pr. e-post. Forslag som ønskes satt opp på sakslista og behandlet på foreningens årsmøte, må være styret i hende innen 1 måned før årsmøte avholdes. Stemmerett har alle frammøtte medlemmer som har betalt medlemskap inneværende år eller året før eller er fritatt for å betale medlemskontingent. Alle vedtak utenom vedtektsendringer fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder sittende styreleders dobbeltstemme».

Agenda:
 1.  Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokollen
 3. Styrets årsberetning
 4. Godkjenning av resultatregnskap og balanse
 5. Styrets forslag til budsjett for 2021
 6. Innmeldte saker (må meldes styret innen 23. februar 2020)
 7. Valg av styrets leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomité.

Saksdokumenter sendes ut i forkant av møtet. Enkel servering (pizza) om det blir fysisk møte. Fint om du gir beskjed om du kan komme senest dagen før ift matbestilling. Det blir practica etter møtet for de som ønsker det.

Velkommen til årsmøte for Trondheim tangoklubb!

Innstilling av alle tangoaktiviteter

Posted 05.11.2020 by in Nyheter

På grunn av økt smitte i Trøndelag stopper vi alle tangoaktiviteter de neste to ukene (fram til 23. november). Alle kurs blir forskjøvet tilsvarende. Om dette skaper problemer for noen av kursdeltakerne så ta kontakt med Terje Tangen så finner vi en løsning på det.

Nyere innlegg
Eldre innleggNeste side »