Trondheim Tangoklubb

paint the music with your feet

Referat fra årsmøte 2022

Posted 27.05.2022 by Hjard Jensen in Møte | Nyheter

Referat fra årsmøte i Trondheim tangoklubb 2022

Til stede: Aage Hagerup, Bjørg Karin Eggen, Claes Holm, Geir Ellingsen, Hjard Jensen, Hjørdis Helsø, Jan Viggo Iversen, Javier Celaya Romeo, Lena Glasø, Lyder Knudsen, Marianne Johnsen, Norun M. Åsmul, Solfrid Helsø, Sigrid S. Berge, Terje Lundemo Tangen, Tove Kristin Steen, Torill Ellingsen, Tove Greaker.

 1. Møteinnkalling og dagsorden
  1. Fra vedtektene: Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes hvert år innen 31. mars og årsmøteinnkalling skal være medlemmene i hende senest 14 dager før årsmøtet. Innkalling sendes pr. e-post. Forslag som ønskes satt opp på sakslista og behandlet på foreningens årsmøte, må være styret i hende innen 1 måned før årsmøte avholdes. Stemmerett har alle frammøtte medlemmer som har betalt medlemskap inneværende år eller året før eller er fritatt for å betale medlemskontingent. Alle vedtak utenom vedtektsendringer fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder sittende styreleders dobbeltstemme.
  2. Innkalling sendt ut på mail og postet på Facebook 10. mars 2022. Årsmøtedokumentene ble sendt ut 25.04.2022.
  3. Innkalling og dagsorden ble godkjent av årsmøtet.
 2. Valg av møteleder, referent og medlemmer til å signere protokollen
  1. Møteleder: Hjard Jensen
  2. Referent: Bjørg Karin Eggen
  3. Medlemmer til å signere protokollen: Lena Glasø og Torill Ellingsen
 3. Gjennomgang av årsmelding
  1. Terje L. Tangen leste opp årsmeldingen for perioden. Mindre justeringer ble foretatt.
  2. Kommentar: Detaljert og informativ årsmelding, applaudert av medlemmene og skryt til styret.
  3. Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet.
 4. Godkjenning av resultatregnskap og balanse.
  1. Bjørg Karin Eggen gikk gjennom resultatregnskap og balanse for 2021.
  2. Revisor anbefalte godkjenning av resultatregnskap og balanse.
  3. Resultatregnskap og balanse ble godkjent av årsmøtet.
 5. Styrets forslag til budsjett for 2022
  1. Siden 2021 var et spesielt år og 2022 også ser ut til å bli det, er budsjettet satt opp på bakgrunn av en blanding av erfaringstall fra de siste 3 årene og forventet lav aktivitet i starten av 2022. Hvordan aktiviteten blir videre er litt vanskelig å si, men vi legger opp til et visst aktivitetsnivå fra sent på vårparten.
   1. Medlemsforslag: Øke betalingen til Vittoria og Edwin, støtte de profesjonelle.
   2. Medlemsforslag: Legge inn budsjett for levende musikk ila året.
   3. Kommentar: Foreslår at TIH følges med på og avsluttes om det går i minus, noe styret alltid følger med på.
   4. Kommentar: Mange medlemmer mente at styret fortjener styrehonorar eller f.eks. gratis adgang til kurs for den innsatsen som legges ned. Det sittende styret mener at styrearbeidet fortsatt bør være frivillig og ønsker ikke at det skal innføres styrehonorar eller godtgjørelse til styret.
  2. Budsjettet for 2022 ble godkjent.
 6. Innmeldte saker
  1. Årsmøtet 2017 ga følgende fullmakt til styret:
   «Vedtak: Det har vært negativ vekst i innskuddsrentemarkedet de siste årene. Årsmøtet anser det som dårlig forvaltning å la kapitalen forrente seg på bankkonto med 0.1% rente. Det nye styret gis fullmakt til å investere inntil 50% av innestående kapital på høyrentekonto, i fond. Risiko fordeles på flere fond i flere sektorer».

   Styret ønsker en presisering av fullmakten da den er vanskelig å tolke: 50% av innestående kapital på hvilket tidspunkt?

   Forslag: Klubben skal ha en arbeidskapital på 100.000-150.000 på bankkonto. Styret gis fullmakt til å foreta plasseringer av overskytende beløp i verdipapirer om dette er hensiktsmessig. Risiko vurderes og fordeles på flere verdipapirer.

  2. Motforslag: Det er et ønske om å ha arbeidskapital på 250 000, lik et års husleie på konto.
  3. Det ble stemt over begge forslagene, med flertall for styrets forslag
  4. Vedtak: Klubben skal ha en arbeidskapital på 100.000-150.000 på bankkonto. Styret gis fullmakt til å foreta plasseringer av overskytende beløp i verdipapirer om dette er hensiktsmessig. Risiko vurderes og fordeles på flere verdipapirer.
 7.  Valg
  1. Følgende ble valgt av årsmøtet
   1. Nytt styre
    1. Leder: Hjard Jensen – gjenvalgt, 1 år
    2. Styremedlem: Terje Tangen – gjenvalgt, 1 år
    3. Styremedlem: Bjørg Karin Eggen – gjenvalgt, 1 år
    4. Styremedlem: Claes Holm – gjenvalgt, 2 år
    5. Varamedlem: Hanne Haslene-Hox – gjenvalg, 2 år
    6. Nytt styre ble valgt ved akklamasjon. Styret konstituerer seg selv
   2. Valgkomite
    1. Sigrid S. Berge
    2. Laila Aksetøy
    3. Sigrid S. Berge ble valgt med 8 mot 3 stemmer, 6 avsto fra å stemme. Valgkomite ble valgt ved akklamasjon.
   3. Revisor
    1. Bjørn Christian Enger
    2. Bjørn Christian Enger ble valgt ved akklamasjon.
  2. Sittende styre (ikke på valg):
   1. Lyder Knudsen – styremedlem, 1 år til.
   2. Tove Kristin Steen – varamedlem, 1 år til.

Trondheim, 29.04.2022

Bjørg Karin Eggen
Referent

Lena Glasø Torill Ellingsen