Trondheim Tangoklubb

paint the music with your feet

Vedtekter

Org. nr. 995 323 834

Nye vedtekter etter årsmøte 21 februar 2017
Paragraf 1, 2, 3 og 7 ble endret.

1. Forening
Trondheim tangoklubb er en ideell og frivillig forening for fremming av argentinsk tangodans i Trondheim og omegn.

2. Formål
Foreningens ideelle formål er å legge til rette for utvikling av tangomiljøet i Trondheim og omegn, samt å ivareta medlemmenes interesser. Klubben kan drive virksomhet i form av tangoaften, danseundervisning m.v. og virksomhet som er naturlig i forhold til dette.

3. Medlemskap
Medlemskap kan tegnes av alle tangointeresserte. Kontingenten vedtas av årsmøtet hvert år.

4. Styret
Trondheim tangoklubbs styre består av 5 medlemmer som leder klubbens virksomhet. Styret velges på årsmøtet. Leder velges for ett år, ved særskilt valg. De øvrige styremedlemmene velges for to år. Hvert år uttrer to styremedlemmer etter tur. 2 varamedlemmer velges for 2 år. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Styremedlemmene fritas for medlemskontingent. Valgkomité består av 2 stk og velges separat.

5. Årsmøtet
Årsmøtet er beslutningsdyktig i alle saker. Medlemmene i Trondheim tangoklubb skal ha skriftlig innkalling gjennom e-post senest to uker før årsmøtet. Stemmerett har alle fremmøtte myndige medlemmer som har betalt medlemskap enten inneværende eller året før og styremedlemmer. Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Vedtektene kan endres på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.

6. Årsmøtets saksliste skal behandle:

  1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Styrets årsberetning.
  4. Resultatregnskap.
  5. Styrets forslag til budsjett for neste år.
  6. Andre saker som på forhånd er meldt styret 1 måned før årsmøtet.
  7. Valg av styre, styrets leder, varamedlemmer, revisor og valgkomité.

7. Styrets oppgaver
Styret ivaretar foreningens interesser og representerer den overfor tredjemann. Styret utarbeider budsjett og fører regnskap for klubben, utarbeider kursplaner, sørger for lokaler til kurs og dansekvelder og engasjerer danseinstruktører. Styret kan vedta å opprette komiteer, underutvalg el. l for organisering av klubbens aktiviteter og engasjere daglig leder/forretningsfører e.l. Styret kan tildele prokura. Styreleder og 1 styremedlem i fellesskap tegner klubben og kan forplikte klubben ved sin underskrift. Ekstraordinære forpliktelser, som f. eks langvarige leieforhold med oppsigelse over 6 måneder, opptak av lån, kontrakter som medfører større forpliktelser i forhold til klubbens økonomi må alltid forelegges og vedtas av årsmøtet. Forpliktelser utenfor vanlig drift av klubben i henhold til vedtatt budsjett som er mer enn 20 % av årsbudsjett anses som en større forpliktelse og skal forelegges årsmøte. Styret behandler normalt saker i møter med skriftlig innkalling med mindre styrets leder mener saken kan behandles skriftlig eller per telefon. Styret fører protokoll over sine møter.

8. Ekstraordinært årsmøte
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller minst 10% av medlemmene ønsker det. Slikt årsmøte skal avholdes innen 3 uker etter at slikt krav er fremsatt.

9. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmene.

10. Avvikling
Klubben kan avvikles dersom dette vedtas med 3/4 flertall på to etterfølgende ordinære årsmøter. Ved avvikling tilfaller klubbens midler Norges Røde Kors og Leger uten grenser (Medecins sans Frontieres) med like store deler.