Trondheim Tangoklubb

paint the music with your feet

Vedtekter

Org. nr. 995 323 834

Nye vedtekter etter årsmøte 21 februar 2017
Paragraf 1, 2, 3 og 7 ble endret.

1. Forening
Trondheim tangoklubb er en ideell og frivillig forening for fremming av argentinsk tangodans i Trondheim og omegn.

2. Formål
Foreningens ideelle formål er å legge til rette for utvikling av tangomiljøet i Trondheim og omegn, samt å ivareta medlemmenes interesser. Klubben kan drive virksomhet i form av tangoaften, danseundervisning m.v. og virksomhet som er naturlig i forhold til dette.

3. Medlemskap
Medlemskap kan tegnes av alle tangointeresserte. Kontingenten vedtas av årsmøtet hvert år.

4. Styret
Trondheim tangoklubbs styre består av 5 medlemmer som leder klubbens virksomhet. Styret velges på årsmøtet. Leder velges for ett år, ved særskilt valg. De øvrige styremedlemmene velges for to år. Hvert år fratrer to styremedlemmer etter tur. 2 varamedlemmer velges for 2 år. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Styremedlemmene fritas for medlemskontingent eller betaler frivillig minste kontingentsats i henhold til organisasjonskrav og er fritatt for årskortavgift (milonga og practica pass). Valgkomité består av 2 stk og velges separat.

5. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes hvert år innen 31. mars og årsmøteinnkalling skal være medlemmene i hende senest 14 dager før årsmøtet. Innkalling sendes pr. e-post. Forslag som ønskes satt opp på sakslista og behandlet på foreningens årsmøte, må være styret i hende innen 1 måned før årsmøte avholdes. Stemmerett har alle frammøtte medlemmer som har betalt medlemskap inneværende år eller året før eller er fritatt for å betale medlemskontingent.

Alle vedtak utenom vedtektsendringer fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder sittende styreleders dobbeltstemme.

6. Årsmøtets saksliste

Årsmøtet skal behandle:

  1. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
  2. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å signere protokollen.
  3. Styrets beretning (Årsberetning)
  4. Resultatregnskap
  5. Styrets forslag til budsjett
  6. Andre saker som på forhånd er meldt inn til styret eller som styret fremmer.
  7. Valg av styre, styrets leder, inntil 3 varamedlemmer, revisor og valgkomité på 2 personer.

7. Styrets oppgaver
Styret ivaretar foreningens interesser og representerer den overfor tredjepart. Styret utarbeider budsjett og fører regnskap for klubben, utarbeider kursplaner, sørger for lokaler til kurs og dansekvelder og engasjerer danseinstruktører. Styret kan vedta å opprette komiteer, underutvalg el. l for organisering av klubbens aktiviteter og engasjere daglig leder/forretningsfører el. l. Styret kan tildele prokura. Styreleder og 1 styremedlem i fellesskap tegner klubben og kan forplikte klubben ved sin underskrift. Ekstraordinære forpliktelser, som f. eks langvarige leieforhold med oppsigelse over 6 måneder, opptak av lån, kontrakter som medfører større forpliktelser i forhold til klubbens økonomi må alltid forelegges og vedtas av årsmøtet. Forpliktelser utenfor vanlig drift av klubben i henhold til vedtatt budsjett som er mer enn 20 % av årsbudsjett anses som en større forpliktelse og skal forelegges Årsmøtet. Styret behandler normalt saker i møter med skriftlig innkalling med mindre styrets leder mener saken kan behandles skriftlig eller per telefon. Styret fører protokoll over sine møter.

8. Ekstraordinært årsmøte
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller minst 10% av medlemmene ønsker det. Slikt årsmøte skal avholdes innen 3 uker etter at slikt krav er fremsatt.

9. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmene.

10. Avvikling
Klubben kan avvikles dersom dette vedtas med 3/4 flertall på to etterfølgende ordinære årsmøter. Ved avvikling tilfaller klubbens midler Norges Røde Kors og Leger uten grenser (Medecins sans Frontieres) med like store deler.