Trondheim Tangoklubb

paint the music with your feet

Årsmøte 2021

Posted 15.02.2021 by Hjard Jensen in Nyheter

23. mars 2021 kl 18-20 i Monsensalen, Kongens gate 19.

Gitt at Covid-situasjonen kan sette begrensninger for fysiske møter, velger styret å kalle inn til både fysisk møte og møte via Teams. Vi har også valgt å legge årsmøtet så langt ut i tid som mulig for å øke sannsynligheten for at vi skal klare å arrangere et fysisk møte. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når datoen nærmer seg.

Fra vedtektene:

«Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes hvert år innen 31. mars og årsmøteinnkalling skal være medlemmene i hende senest 14 dager før årsmøtet. Innkalling sendes pr. e-post. Forslag som ønskes satt opp på sakslista og behandlet på foreningens årsmøte, må være styret i hende innen 1 måned før årsmøte avholdes. Stemmerett har alle frammøtte medlemmer som har betalt medlemskap inneværende år eller året før eller er fritatt for å betale medlemskontingent. Alle vedtak utenom vedtektsendringer fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder sittende styreleders dobbeltstemme».

Agenda:
  1.  Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokollen
  3. Styrets årsberetning
  4. Godkjenning av resultatregnskap og balanse
  5. Styrets forslag til budsjett for 2021
  6. Innmeldte saker (må meldes styret innen 23. februar 2020)
  7. Valg av styrets leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomité.

Saksdokumenter sendes ut i forkant av møtet. Enkel servering (pizza) om det blir fysisk møte. Fint om du gir beskjed om du kan komme senest dagen før ift matbestilling. Det blir practica etter møtet for de som ønsker det.

Velkommen til årsmøte for Trondheim tangoklubb!