Trondheim Tangoklubb

paint the music with your feet

Referat fra årsmøtet 2024

Til stede: Aage Hagerup, Claes Holm, Hjard Rune Jensen, Lena Glasø, Jan Viggo Iversen, Anders Flaarønning, Solfrid Helsø, Tove Steen, Arne Røyset, Lyder Knudsen, Stig Pedersen, Raymunda Nepomuceno, Terje Lundemo Tangen, Torill Ellingsen, Laila Ø Aksetøy, Soudabeh Khodambashi, Ingrid Helene Løes, Martin Gutsch, Giovanna Guerrero, Randi Reidunsdatter, Norunn Åsmul, Bjørg Karin Eggen.

 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
  1. Fra vedtektene:
   1. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes hvert år innen 31. mars og årsmøteinnkalling skal være medlemmene i hende senest 14 dager før årsmøtet. Innkalling sendes pr. e-post. Forslag som ønskes satt opp på sakslista og behandlet på foreningens årsmøte, må være styret i hende innen 1 måned før årsmøte avholdes. Stemmerett har alle frammøtte medlemmer som har betalt medlemskap inneværende år eller året før eller er fritatt for å betale medlemskontingent. Alle vedtak utenom vedtektsendringer fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder sittende styreleders dobbeltstemme.
  2. Innkalling ble sendt ut på mail og postet på Facebook 16.02.2024.
  3. Årsmøtedokumentene ble sendt ut 14.03.2024
  4. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.
 2. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere protokollen
  1. Møteleder: Hjard Jensen
  2. Referent: Bjørg Karin Eggen
  3. Signatur: Torill Ellingsen og Randi Reidunsdatter
 3. Styrets årsberetning
  1. Norunn Åsmul gikk gjennom årsberetningen.
  2. Kommentar: Forslag om å lage et familiemedlemskap så vi kan få inn de under 26 som gir en mulighet for mer inntekt/støtte.
  3. Årsmøtet ga ros til styret for all aktivitet som er generert gjennom perioden.
  4. Årsmeldingen ble godkjent ved akklamasjon.
 4. Godkjenning av resultatregnskap og balanse
  1. Bjørg Karin Eggen gikk gjennom resultatregnskap og balanse for 2023
  2. Revisor anbefalte godkjenning av resultatregnskap og balanse.
  3. Resultatregnskap og balanse ble godkjent ved akklamasjon.
 5. Styrets forslag til budsjett for 2024
  1. Hjard gikk gjennom budsjettet
  2. Budsjett for 2024 ble godkjent ved akklamasjon.
 6. Innmeldte saker
  1. Ingen innmeldte saker.
 7. Valg av styrets leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomité.
  1. Leder: Giovanna Guerrero (1 år)
  2. Styremedlemmer:
   1. Soudabeh Khodambashi (2 år)
   2. Arne Røyset (2 år)
   3. Solfrid Helsø (2 år)
   4. Norunn Marie Åsmul (ikke på valg)
  3.  Varamedlemmer:
   1. Randi Reidunsdatter (2 år)
   2. Michael Scham (2 år)
  4.  Valgkomite:
   1. Guro Hustad Stuggu
   2. Ingrid Apalset
  5. Revisor: Bjørn Christian Enger

Det nye styret ble valgt ved akklamasjon. Det nye styret konstituerer seg selv ved neste styremøte.

Avtroppende styremedlemmer – Hjard, Terje, Claes og Bjørg Karin – ble takket av for lang og tro tjeneste med blomster.

Trondheim, 21.03.2024

Bjørg Karin Eggen (sign) (referent) Torill Ellingsen (sign) Randi Reidunsdatter (sign)